آزمایشگاه کالیبراسیون فرتاک ایمن ویژن

FARTAK IMEN VISION LABORATORY

آزمایشگاه ها

Labratories

آزمایشگاه دما

Temperature lab

آزمایشگاه فشار

pressure lab

آزمایشگاه گازسنجی

Gas lab

آزمایشگاه وایبرشن

vibration lab

آزمایشگاه سطح

level lab