آزمایشگاه کالیبراسیون فرتاک ایمن ویژن

FARTAK IMEN VISION LABORATORY

مجوز و گواهینامه ها

License and Certificates

گواهی نامه ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهی-نامهISOIEC-17025
NACL